Lavere salg, men fortsatt god balanse på kjøtt i 2023

Prognose 2023 – per mai

Salget av svin og storfe er noe lavere enn forventet. Det er blitt lagt inn noe gris på reguleringslager, men det er forventninger om at grillsesongen vil redusere lageret.

Prognose 2023 - per mai 2023

Produksjon

Tilførsler tonn

Endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Endring

Markeds-balanse

 Reg.lager 1.1.23 *)

Storfe/kalv 87 900 - 4 % 9 000 1) 97 500   - 6 % -  600 4 877
Lam 17 900  - 2 % 1 056 2) 18 600  - 2 %  + 300 0
Sau 5 000 + 2 %   5 000 + 1 % 0 0
Gris 129 900  - 2 % 1 650 3) 131 800 - 5 % - 300 231
Egg   65 900 + 1 %    500 4) 66 600  + 2 % - 200 -

 *) Reguleringslager ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2023.

  1. For storfe SACU-import på 4 756 tonn storfekjøtt m/ben. WTO-kvote på 1 084 tonn, EU-kvote på 2 500 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. WTO-kvote på 206 tonn, 600 tonn fra Island og 250 tonn av SACU-kvoten
  3. Spekk på 600 tonn, EU-kvote på 900 tonn, kvote på 150 tonn fra Storbritannia. 
  4. Forutsetter i prognosen for 2023 en import på 500 tonn egg.

I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2023 – mai 2023  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr. mai 2023  - åpnes i nytt vindu

 

Storfe

Tilførslene av storfe er hittil i år om lag som prognosert. Reguleringslageret av helt slakt har minket med 1 800 tonn. Resterende på reguleringslager antas sammen med norsk produksjon og importkvoter å være tilstrekkelig til å dekke salget fram til høsten. I 3. tertial 2023 prognoseres det et sesongmessig overskudd på om lag 2 000 tonn. Det ventes en nedgang i innenlandsk salg på om lag 6 prosent fra et relativt høyt salg i 2022, da det var mindre grensehandel enn normalt.

Tilførslene ventes å gå ned med 4 prosent i 2023. Dette skyldes færre melkekyr til slakt. Det forventes en moderat økning i slaktevektene på kvige og okse også i 2023. Nedgang i kutallet gir færre fødte kalver som reduserer tilførslene av storfekjøtt i 2024.


Lam

For året 2023 sett under ett ventes det fortsatt god markedsbalanse av lam, inkludert WTO-kvoten på 206 tonn, Islandsimport på 600 tonn og 250 tonn av SACU-kvoten. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 300 tonn etter høstslaktingen i 2023. Også salget av lam ventes å gå litt tilbake. 

Tall fra dyretellinger 1. mars 2023 viser en nedgang i søyetallet, og det er slaktet ut flere dyr etter 1. mars enn i 2022. Tall fra fostertellinger viser en nedgang i lam per søye fra i fjor. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i bestanden av sau og lam på om lag 3 prosent pr. juni 2023.

Markedsbalansen på sau og lam er god. Det må være en ambisjon å beholde dagens produksjonskapasitet.

 

Gris

Prognosen for svinekjøtt viser fortsatt god balanse i året som helhet. Lavere salg av helt slakt gris medfører at prognosen går fra en liten underdekning i forrige prognose til om lag balanse av norskprodusert og kvoteimport. Reguleringslager ventes å dekke opp den prognoserte underdekningen i resten av året. Mai og juni er viktige grillmåneder.

Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 2 prosent i 2023. Nedgangen i bedekningene er noe større enn forventet effektivitetsøkning. Det forventes en nedgang i slaktegrisvektene på nærmere 1 kg fra 2022.  

 

Egg

Det forventes ytterligere noe høyere eggsalg enn sist prognosert. Samlet salg av egg til dagligvare og industri ventes å øke med 2 prosent. Lavere eggproduksjon og høyere priser i EU har medført lite import og større levering av norske egg til eggproduktfabrikk enn normalt. Økt salg gir sammen med kompensasjon for midlertidig opphold av produksjonen hos 13 eggprodusenter et eggmarked om lag i balanse 2023.

Tiltaket med midlertidig opphold har bare virkning for 2023 og noe inn i 2024. Det er derfor fortsatt svært viktig at vi unngår nyetableringer i en næring med fortsatt overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.

 

 

                 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.