Kjøtt- og eggmarkedet i 2023

Lavere salg av kjøtt enn forventet.

Totalmarkedet for kjøtt var i 2023 preget av overskudd av storfe og gris. Salget av svin og storfe ble noe lavere enn forventet og prisene ble i august redusert for å bidra til økt salg. Det var bra salg av produkter med svin først på sommeren, men lavere enn forventet i juli og august som var preget av lavtrykk og vekslende vær i Sør-Norge.

Stor utslakting av mordyr på slutten av 2022 som følge av melkeprodusentenes tilpasning til lavere melkekvoter etter pandemien bidro til at året startet med et reguleringslager av storfe på 4 900 tonn. Det ble iverksatt flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene. På grunn av tørke først på sommeren og senere flom var det stor utslakting av unge storfe for å sikre seg nok fôr til å beholde mordyra. Ammekubestanden gikk for første gang ned i 2023.

Tilførslene av storfekjøtt gikk ned med 2 prosent i 2023. Færre melkekyr til slakt var årsaken til det. Sammen med et lavere salg av helt slakt enn forventet medførte dette et reguleringslager på nærmere 7 400 tonn storfe ved utgangen av året.

Antall slakta griser økte litt fra året før, men lavere slaktevekter ga en nedgang i tilførslene på 1 prosent. Lavere salg også av svin enn forventet ga et reguleringslager på 3 600 ved utgangen av 2023. Det var god balanse av lam, men noe lavere interesse for sauen.

Lavere eggproduksjon i Sverige som følge av salmonellautbrudd i første kvartal og høyere priser i EU medførte mindre import av egg enn normalt i 1. halvår. Det ble noe lavere tilførsler og høyere etterspørsel etter egg enn prognosert i 2023. Sammen med lavere import enn normalt medførte dette større behov for norske egg. Det ble nødvendig å sette ned tollen for å dekke etterspørselen på eggproduktfabrikkene.   

 

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2023. Tonn

Retur/direkte salg er ikke tatt med

  Tilførsler 23/22 Import Salg   23/22 Balanse
Storfe/kalv 90 200 98 10 300 1) 98 000 94   + 2 500
Lam 17 300 95 1 250 2) 18 400 97  + 100
Sau 4 800 98   4 500 90   + 350
Gris 131 500 99 900 3) 129 000 93  + 3 400
Egg   65 600 100    600 4) 66 200 101 0

 

1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4 400 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
2. 
Fra Island: 516 tonn. SACU-import på 440 tonn omregnet m/ben, WTO-kvote på 206 tonn
3. 
Spekk utgjorde 572 tonn. Om lag 350 tonn av EU-kvoter. 
4. 
Import på 611 tonn egg. 

 

Utviklingen i tilførsler siste 20 år