Jordbruksforhandlinger

Jordbruksforhandlingene er en årlig forhandlingsprosess mellom bondeorganisasjonene og staten der det forhandles om priser og overføringer til landbruket.

I jordbruksoppgjøret hvert år forhandler bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med staten om fordeling av overføringene til norsk landbruk, priser og bondens økonomiske muligheter. Målet med forhandlingene er å inngå en avtale for å sørge for at målene Stortinget til enhver tid har for norsk matproduksjon blir oppfylt.

Jordbruksforhandlingene er en av de fire grunnpilarene i «den norske landbruksmodellen», det formaliserte samarbeidet mellom landbruket og staten for å oppnå målene i landbrukspolitikken. Markedsordningene, importvernet og eiendomspolitikken utgjør de tre andre grunnpilarene.

Du kan lese mer om jordbruksforhandlingene her:

Landbruks- og matdepartementet

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag