Hvorfor markedsregulering

Produsenten har det økonomiske ansvaret
Begrunnelsen for at landbrukssamvirket har fått ansvaret for markedsreguleringen er:

  • at oppgavene som ligger til markedsreguleringen best løses av en landsdekkende organisasjon med hånd om en stor del av omsetningen
  • at markedsreguleringen er en kontinuerlig oppgave som krever inngående kjennskap til og oversikt over produksjons- og markedsforholdene
  • at det er et viktig incitament til kostnadseffektivitet i reguleringen at den er knyttet til det produsenteide samvirket, hvor produsentene selv både har ansvaret for gjennomføringen og samtidig har det økonomiske ansvaret for overproduksjonen gjennom endrede priser og omsetningsavgift.

Ved overproduksjon setter markedsregulator i verk aktuelle markeds- og produksjonsregulerende tiltak som må forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet.

En situasjon med overproduksjon av kjøtt presser markedet og reduserer muligheten til å ta ut en bedre pris. Overproduksjon vil ofte også medføre økt omsetningsavgift fra produsentene for å finansiere reguleringstiltak. Kjøttoverskuddet vil derfor gi store inntektstap for produsentene. Siden det er samvirkeorganisasjonene, eid av bøndene, som står for markedsreguleringen, ligger det derfor en sterk drivkraft for å opprettholde balanse i markedet og hindre overproduksjon.