Kjøtt- og eggmarkedet i 2020

Kyr på beite i fjellet

Totalmarkedet var i 2020 preget av myndighetenes tiltak mot spredning av covid-19 fra mars måned. Dette medførte økt innenlandsk salg av kjøtt som følge av sterkt redusert grensehandel samt at flere mennesker oppholdt seg i Norge.

Målt som salg av helt slakt økte storfe og svin begge med om lag 5 prosent fra året før. Lam økte med hele 14 prosent, dog fra et svakt salg i 2019. Også salget av egg økte i dagligvaremarkedet som følge av tiltakene i samfunnet, men nedgang i salget til hoteller, restauranter etc. gjorde at det ikke ble noen vekst for året totalt.

For storfe gikk tilførslene noe ned som følge av økt melkebehov og redusert utslakting av melkekyr.  Reguleringslageret på 1 750 tonn storfe ved inngangen til året ble raskt tømt, og året endte med tomme lagre. 2020 var siste året med reguleringsekport av gris. Det økte salget medførte at bare 1 159 tonn av eksportkvoten på 1 897 tonn ble benyttet og reguleringslagrene ble i likhet med storfe tømt i løpet av året. Godt salg av lam gjorde at reguleringslageret ble redusert med 1 000 tonn til 1 880 tonn ved utgangen av 2020. Det ble tatt ut 779 tonn egg som følge av utslakting av verpehøner før tiden i 2020. 

 

Kjøtt- og eggmarkedet i 2020. Tonn

Retur/direkte salg er ikke tatt med

 

Produksjon

20/19

Imp.kvoter

Salg  

20/19

Balanse 

Annen imp.

Storfe/kalv 85 000 98 8 800 1) 104 600 105 -  10 800 9 100
Lam 19 450 101 298 2) 20 750 114 - 1 000  
Sau 4 750 106   4 750   78  0  
Gris 131 400 100 2 000 3) 139 300 105  - 5 900 4 900
Egg   65 700 100    459 4) 65 500 99 +   700  


1. Omfatter bl.a. SACU-import av 4.551 tonn storfekjøtt omregnet m/ben, samt WTO-, EU- og GSP-kvote. 
2. 
Fra Island: 62 tonn. WTO-kvote og annen import på 236 tonn
3. 
Spekk utgjorde 747 tonn og om lag 1 250 tonn av EU-/WTO-kvoter. 
3. 
Import på 459 tonn egg. 

Eksportert kvantum 2020: 1 159 tonn gris (reguleringseksport)

Utviklingen i tilførsler siste 20 år