Økt behov for melk gir mer import av storfekjøtt

Melkekyr på beite

Meieriene opplever økt etterspørsel og trenger mer melk i sommer, mye grunnet korona-situasjonen.

Meieriene opplever økt etterspørsel og trenger mer melk i sommer, mye grunnet korona-situasjonen. For å skaffe nok melk er melkeprodusentenes produksjonskvoter økt to ganger i løpet av året, både i april og mai. På kort sikt er det bare to grep som kan gi økt melkeproduksjon; en kan utsette slakting av kyr, eller øke produksjonen fra hver ku gjennom å endre fôringen. Effekten av utsatt slakting ser vi på tilførslene av storfe, som går ned. Bare i sommer venter vi en nedgang i slaktingen av ku på nesten 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Samtidig er salgsprognosen for storfekjøtt også justert noe opp som følge av redusert grensehandel og at flere oppholder seg i Norge. Resultatet er at behovet for import av storfekjøtt gjennom sommeren øker. Det er ingen fare for at det blir for lite storfekjøtt tilgjengelig. Når industrien trenger mer råvarer enn vi produserer innenlands og importkvotene som bransjen har sikret seg er brukt opp, vil Landbruksdirektoretat åpne for import til nedsatt toll.