Tilskudd til slakting av kalv

Omsetningsrådet vedtok 12.10.2023 Forskrift om tilskudd til produsenter og slakterier som gjennomfører tiltak om økt slakting av kalv av storfe

  • Formål

Formålet med kompensasjon ved slakting av kalv er å stimulere til økt slakting av kalv for å redusere tilførslene av storfekjøtt i slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Det slaktes normalt en del kalv som inngår i ordinære varestrømmer, men det er behov for øke kalveslaktingen noe.

  • Hvilke kalver

Bonden kan motta en kompensasjon på 2000 kr i tillegg til slakteoppgjøret for slakting av kalver i alderen 11-24 uker. Det legges opp til at slakteriene kan kompensere slakting av inntil 5000 kalver i perioden fra 27. november til 2023 og ut mars 2024. Slakteriene vil også bli kompensert 1400 kr per kalv som slaktes på tiltaket.

  • Hva gjør jeg som produsent for å slakte kalv med kompensasjon?

Ta kontakt med ditt slakteri for å melde inn kalv til slakt. Det vil være opp til hvert enkelt slakteri å vurdere hvor mange kalver som kan slaktes i perioden både av hensyn til slaktekapasitet, livdyrsalg og markedssituasjonen. Antall kalver som kan slaktes med kompensasjon vil fordeles mellom de ulike slakteriene.

  • Hva gjør slakteriene?

Slakteriene må selv gjøre en vurdering av hvor mange kalver de kan slakte med kompensasjon i perioden. Det er mange forhold som kan påvirke hvor mange kalver hvert slakteri har anledning til å ta i mot, så det er viktig med god dialog mellom bonde og slakteri.

Landbruksdirektoratet kan foreta en kontroll av tilskuddsutbetalingen.
 

For mer utfyllende informasjon, se lenke til Forskrift om tilskudd til produsenter og slakterier som gjennomfører tiltak om økt slakting av kalv av storfe